MT Bella      2012 04 22

Samarbete/Lek

Föremål/Förare

Visar inget eller

kortvarigt intresse för föremålet. 
2

Leker själv, kommer

inte tillbaka.

4

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar

från föraren.

6

Leker själv- men

kommer tillbaka med

tidsfördröjning.

8

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

10

Samarbete/Lek

Föremål/TL

 

Visar inget ellerkortvarigt intresse för föremålet
4

 

Leker själv, kommer inte tillbaka.

8

 

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar

från TL.

12

 

Leker själv- men

kommer tillbaka med

tidsfördröjning.

16

 

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek

20

 

Gripa;

Ta tag 5 m.

 

Griper ej/nosar på

föremålet
3

 

Griper försiktigt.

6

 

Griper direkt men ej med hela munnen.

9

 

Griper med hela

munnen, någon

tidsfördröjning.

12

 

Griper direkt med hela munnen.

15

 

Ta tag 40 m.

 

Griper ej/nosar på

föremålet
3

 

Griper försiktigt.

6

 

Griper direkt men ej med hela munnen.

9

 

Griper med hela

munnen, någon

tidsfördröjning.

12

 

Griper direkt med hela munnen.

15

 

Gripa;

Hålla i 5 m

 Griper ej.
3
 

Löst bett, tappar

taget vid upprepade

tillfällen.

6

 

Byter tag upprepade

gånger.

9

 

Byter tag vid något tillfälle.

12

 

Fast bett, Alt växlar till bättre bett 1 ggr som

bibehålls.

15

 

Hålla i 40 m.

 Griper ej
3
 

Löst bett, tappar

taget vid upprepade

tillfällen.

6

 

Byter tag upprepade

gånger.

9

 

Byter tag vid något tillfälle.

12

 

Fast bett, Alt växlar till bättre bett 1 ggr som

bibehålls.

15

 

Gripa;

Slita, dra 5 m.

 Håller ej.
2
 

Håller, men drar inte emot.

4

 

Växlar mellan att

hålla och dra emot.

6

 

Drar emot under

huvuddelen av momentet.

8

 

Drar emot under hela momentet.

10

 

Slita/dra 40 m.

 Håller ej.
2
 

Håller, men drar inte emot.

4

 

Växlar mellan att

hålla och dra emot.

6

 

Drar emot under

huvuddelen av momentet.

8

 

Drar emot under hela momentet.

10

 

Förföljande

 Startar inte eller når inte in i banan.
2
 

Startar men avbryter.

4

 

Startar med hög fart, springer förbi bytet.

6

 

Startar tveksamt, eller håller låg fart, fullföljer.

8

 

Startar med hög fart -målinriktad.

10

 

Förföljande;

Gripande

 

Nonchalerar

föremålet.
3

 

Griper inte, nosar på föremålet.

6

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

9

 

Griper direkt, släpper.

12

 

Griper direkt. Behåller föremålet.

15

 

Uthållighet

 Försöker ej.
6
 

Jobbar mindre än 30 sekunder.

12

 

Jobbar i 30 sekunder

18

 

Jobbar i 60 sekunder

24

 

Jobbar i 90 sekunder.

30

 

Social

självsäkerhet

 

Ängslig/socialt

osäker/går ej att

hantera.
10

 

Visar social

osäkerhet i flera

situationer.

20

 

Visar social osäkerhet i enstaka situationer.

30

 

Visar otrivsel/något

undvikande i någon situation. 40

 

Är socialt säker i alla situationer.

50

 

Social

nyfikenhet

 Undviker, skygg
8
 

Överdrivet nyfiken,

påträngande.

16

 

Neutral, låter sig

klappas.

24

 

Besvarar när figurant bjuder.

32

 

Normalt nyfiken när anledning finns.

40

 

Socialt samspel

 

Svarar ej på

lekinviter
8

 

Svarar svagt.

16

 

Svarar på lek &

lekinviter.

24

 

Spelar med är aktiv.

32

 

Inbjuder passiv

figurant.

40

 

Handlingsförmåga

 

Försöker inte lösa

problemen.
10

 

Försöker endast

kortvarigt lösa

problemen.

20

 

Löser uppgifter i de flesta situationer.

30

 Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. 40  

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga

situationer.

50

 

Anpassningsförmåga

 

Låg intensitet i de

flesta testsituationer
10

 Hög intensitet i de flesta testsituationer. 20  

Låg intensitet i några

testsituationer. 30

 

Hög intensitet i några

testsituationer. 40

 

Anpassar intensiteten i

testsituationerna. 50

 

Koncentration

 Okoncentrerad i de flesta testsituationer.
10
 

Viss koncentration –

flera långa avbrott – gör

annat

20

 

I huvudsak

koncentrerad, men med avbrott i flera situationer.

30

 

Koncentrerad, men med något kort avbrott.

40

 

Obruten koncentration.

50

 

Avreaktion

 Kan ej avreagera.
10
 

Tar lång tid för

avreaktion.

20

 

Avreagerar med

någon tidsfördröjning i

flera situationer. 30

 

Avreagerar med någon

tidsfördröjning i enstaka

situationer

40

 

Avreagerar snabbt i alla situationer

50

 

Minnesbilder

 

Störs av

minnesbilder, många

undvikande beteenden
5

 

Kommer väl ihåg, ofta undvikande

beteenden

10

 

Visar minnesbilder,

med enstaka undvikande

beteenden

15

 

Visar flera

minnesbilder utan

undvikande beteenden.

20

 

Visar enstaka

minnesbilder utan

undvikande beteenden.

25

 

Rädsla

 Mkt rädd. Flykt eller passivitet
4
 

Rädd. Enstaka

flykter/flyktstarter

8

 

Viss rädsla.

Undanmanöver -

avståndsreglerar. 12

 

I stort orädd. Enstaka

avståndsreglering.

16

 

Helt orädd

20

 

Aggressivitet

 

Visar kvarstående

aggression
3

 

Visar stor aggression

6

 

Visar ingen eller

kortvarig aggression

9

 

Visar liten aggression

12

 

Visar måttlig

aggression.

15

 

Nyfikenhet

 Går inte fram
8
 

Lång tid med hjälp

för att gå fram

16

 

Går fram med hjälp

24

 

Går fram utan hjälp någon tidsfördröjning.

32

 

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

40

Skott  Avviker från platsen  

Undvikande

reaktioner alt låsningar,

kvar på platsen

 

Aktivitetshöjande

reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

 Kontroll vid flera skott  

Ingen reaktion,

kontroll första skottet

 

Imponer-/

hotbeteenden

 

Stel kropp morr

riktat mot testledaren.

Bitintention

 

Stel kropp morr

riktat mot testledaren

 

Stel kropp under hela

hanteringen

 Stelnar till under kort stund slappnar av  

Inga

imponerbeteenden